.

.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki sprzedaży Ottig Sp. z o.o. zwane dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, mają zastosowanie się przy wszystkich Umowach sprzedaży produktów oraz świadczenia Usług zawieranych przez Ottig Sp. z o.o. z Klientami.
2. Przedmiotem Ogólnych Warunków jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania Umów sprzedaży Produktów i Usług pomiędzy Ottig Sp. z o.o. a Kupującym, na mocy, których Ottig Sp. z o.o. będzie sprzedawać i dostarczać Produkty i Usługi.
3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności, postanowień umów sprzedaży, Produktów lub Usług, ewentualnie innych porozumień zwartych pomiędzy stronami z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, te pierwsze będą miały pierwszeństwo.
4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. Strony będą w takich warunkach stosować jedynie te postanowienia które nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności nie stanowią niedozwolonych klauzul umownych w rozumieniu art. 385 § 1 KC.
6. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej „www.czapol.pl”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Ottig, przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
7. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą lub e-mail.

§ 2
Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają:

Ottig – Ottig Sp. z o.o. z siedzibą w 32-091 Michałowice, ul. św. Jakuba 116 WięcławiceStare, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704154
Kupujący – osoba fizyczna, prawna, lub osoba o której mowa w art. 331 KC będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawierająca, lub mająca zamiar zawrzeć umowę z Ottig
Produkty – produkty oferowane przez Ottig do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Usługi – czynności świadczone przez Ottig w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Klientów.

§ 3

Ceny, warunki płatności

1. O ile strony nie postanowią inaczej przy zawieraniu umów strony obowiązują ceny i warunki cennika podstawowego, aktualnego w chwili zawierania umowy.
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w wystawionej przez Ottig fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Ottig.
3. Ceny podawane przez Ottig są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Ottig odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą Ottig ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Ottig przekroczy 7 dni Ottig może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Ottig nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
6. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Ottig karę umowną w wysokości odpowiadającej 1% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania.
7. Kupujący zapłaci również Ottig jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru Ottig może również odstąpić od umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Kupującego. Odstąpienie przez Ottig od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej powyżej kary umownej.
8. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Ottig ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

§ 4
Dostawa

1. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura lub dokument przekazania) podpisany przez Kupującego lub jego przedstawiciela.
2. Kupujący lub jego przedstawiciel jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych Produktów z zamówieniem.
3. Podpisanie przez Kupującego lub jego przedstawiciela dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów w ilości zgodnej z Zamówieniem.
4. Z chwilą odebrania zamówionych Produktów na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
5. Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów przechodzi na Kupującego w momencie przekazania Produktów Kupującemu (w przypadku, gdy Produkty są dostarczane przez Ottig lub odbierane przez Kupującego od Ottig) lub w momencie przekazania Produktów przewoźnikowi (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez przewoźnika).
6. Ottig zastrzega, że prawo własności sprzedawanych Produktów przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Ottig

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze nieprawidłowości w pracy reklamowanego Produktu.
2. Wady jakościowe Produktów należy reklamować przy ich odbiorze lub do 7 dni po odbiorze Produktów przez Kupującego.
3. Kupujący obowiązany jest dostarczyć zareklamowany Produkt do Ottig w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone Produkty lub Usługi. Ottig ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
5. Ottig ponosi koszty dostarczenia produktów podlegających naprawieniu lub wymianie do Ottig i z powrotem do Kupującego, pod warunkiem, że uzna reklamację,
6. Ottig zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie, maksymalnie 14 dni robocze. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy Ottig zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
7. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez Protokół Reklamacyjny drogą elektroniczną lub listownie.
8. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Ottig we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Takie działanie wyłącza wszelką odpowiedzialność Ottig.
9. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
10. Ottig nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w czasie transportu wynikłą z innej przyczyny niż rażąco niewłaściwe opakowanie produktu.

§ 6
Gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowej, dostarczonych przez Ottig produktów w chwili ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w zakresie dotyczącym kontroli ilościowej.
2. Ottig gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie Produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
3. Odpowiedzialność Ottig z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Ottig. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
4. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Ottig.
5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania Produktów lub Usług.
6. Odpowiedzialność Ottig z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.
7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek :
7.1. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania.
7.2. nieprawidłowego montażu, instalacji i konfiguracji przez Kupującego lub osoby trzecie.
7.3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które Ottig nie posiada wpływu.
8. Odpowiedzialność Ottig nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.
9. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta do tych produktów stosuje się warunki gwarancji tego producenta.
10. Strony wyłączają odpowiedzialność Ottig z tytułu rękojmi za wady w zakresie umów zawieranych w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§ 7
Odpowiedzialność stron

1. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji Ottig nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
2. Ottig zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
3. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Ottig odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.
5. W przypadku wykonania przez Ottig umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.§ 8
Zwroty zamówionych produktów

1. Zwrot zamówionych Produktów możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Ottig. W przeciwnym wypadku zwroty nie będą przyjmowane.
2. Zwrotowi podlegają Produkty nieużywane, w oryginalnym opakowaniu.
3.Produkty wykonane lub sprowadzone na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.
4. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu 14 dni od daty zakupu.
5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji, których działanie zostało wyłączone.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.
Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Ottig.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Ottig.
4. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie.
6. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

Powrót na górę